Bezpečnostní pokyny
Svíčky vždy pokládejte na stabilní a žáruvzdorný povrch:

Svíčka musí být umístěna na rovném a stabilním povrchu, který je odolný vůči teplu, jako je například svícen, talíř nebo žáruvzdorná podložka. Svíčky neumisťujte na hořlavé materiály nebo povrchy, které se mohou snadno převrhnout.

Svíčky uchovávejte mimo dosah hořlavých předmětů:

Udržujte bezpečnou vzdálenost mezi svíčkami a hořlavými materiály, jako jsou záclony, papír, lůžkoviny nebo nábytek. Zajistěte, aby do plamene svíčky neproudil průvan, který by mohl vnést záclony nebo jiné hořlavé předměty.

Nikdy nenechávejte hořící svíčku bez dozoru:

Je důležité, abyste se s hořící svíčkou zdržovali ve stejné místnosti a nikdy ji nenechávali bez dozoru. Před odchodem z místnosti nebo před spaním svíčku vždy uhaste. Pokud potřebujete na chvíli opustit místnost, ujistěte se, že jste svíčku nejprve sfoukli.

Svíčky uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat:

Svíčky by měly být umístěny na místě, kde jsou nepřístupné dětem a domácím zvířatům. Zajistěte, aby je nemohly převrhnout nebo na ně dosáhnout zvědavé ruce či tlapky.

Zastřihněte knot a vyhněte se dlouhým knotům:

Před zapálením svíčky zastřihněte knot na délku přibližně 0,6 cm. Dlouhé knoty mohou vytvořit větší plameny a zvýšit riziko nehody. Správně zastřižené knoty pomáhají kontrolovat velikost plamene a zabraňují nadměrnému blikání.

Hořící svíčky se nedotýkejte ani s ní nehýbejte:

Nedotýkejte se hořící svíčky ani s ní nehýbejte, protože nádoba a vosk se mohou zahřát. Než se pokusíte svíčku přemístit, počkejte, až vychladne. Se svíčkami zacházejte vždy opatrně, aby nedošlo k popálení nebo nehodě. K uhašení svíček používejte zhášedla nebo vhodný nástroj. Tento způsob pomáhá zabránit rozstřiku horkého vosku a snižuje riziko náhodného požáru.

Svíčky udržujte mimo dosah průvanu:

Svíčky neumisťujte do míst, kde je průvan, protože průvan může způsobit mihotání nebo vzplanutí plamene, což zvyšuje riziko nehody. Při používání svíček v interiéru mějte zavřená okna a dveře.

Používejte vhodné držáky na svíčky:

Dbejte na to, aby svíčka byla umístěna v držáku, který je pro tento účel speciálně navržen. Držák by měl být pevný, nehořlavý a měl by zachytit kapající vosk. Pomůže také svíčku udržet a zabránit jejímu náhodnému převržení.

 

Přestaňte svíčku používat, když na ní zbývá přibližně 1,2 cm vosku. Příliš nízké dohoření svíčky může způsobit nadměrné zahřátí a potenciálně poškodit nádobu nebo povrch, na kterém se nachází. Vyměňte svíčku za novou.

Buďte připraveni na mimořádné situace: V domácnosti mějte hasicí přístroj, funkční detektor kouře a detektor oxidu uhelnatého. Seznamte se se správným používáním hasicích přístrojů a mějte vypracovaný plán pro případ nouze.

Nezapomeňte, že nácvik bezpečnosti svíček je zásadní pro předcházení nehodám a možným požárům. Při používání svíček k vytvoření hřejivé a útulné atmosféry ve vašem domově buďte vždy opatrní a dodržujte tyto bezpečnostní pokyny.